Vani telefonski brojevi na Makarskoj Rivijeri
 

Ako ostvarujete poziv iz Hrvatske, izvan Splitsko-Dalmatinske upanije, morate birati predbroj 021.

Ako ostvarujete poziv izvan Hrvatske morate prethodno birati 00 385 21, a zatim nazna?eni broj.


Ambulanta Baka Voda, Fra Andrije Ka?i?a Mioi?a bb. 620130

Benzinska postaja, Gradac, Magistrala bb. 697631

Benzinska postaja, Podgora, 625030

Benzinska postaja, Makarska, Magistrala Ratac bb. 612566

Benzinska postaja, Dugi bb. 612035

Benzinska postaja, O. Kralja Tomislava, 612660

Centar za obavje?ivanje, etalite Fra Jure Radi?a 26. 615938

Centar za socijalnu skrb, Ante Star?evi?a bb. 611544

Crveni kri, Ka?i?ev Trg 11. 612258

Dje?ji vrti? Podgora, Put Sv. Vicenca 1. 625622

Dje?ji vrti? Brela, Trg rtava Dom. Rata 1. 618773

Dje?ji vrti? Biokovsko Zvonce, Molizanskih Hrvata 2. 690444

Dje?ji vrti? Istok, Bakovoka bb. 610400

Dje?ji vrti? Masla?ak, Slavonska 2. 612222

Dje?ji vrti? P?elica, Jadranska 4. 616899

Dje?ji vrti? Radost, Dr. Mate Ujevi?a 2. 612454

Dje?ji vrti?, Baka Voda Obala Sv. Nikole 65. 620444

Dje?ji vrti? Dranice, Novi Put bb. 626477

Dje?ji vrti? Drvenik, Donja Vala bb. 628333

Dje?ji vrti? Gradac, Vukovarska bb. 697520

Dje?ji vrti? Igrane, Vrtina bb. 627900

Dje?ji vrti? Tu?epi, Kraj bb. 623700

Dom umirovljenika, Kalalarga 31. 612506

Dom za starije i nemo?ne osobe, Trg Tina Ujevi?a 1. 615355

Dom zdravlja Gradac, Konopljike bb. 697616

Dom zdravlja Makarska, S. Ivi?evi?a 2. 612033

Rodilite, S. Ivi?evi?a 2. 616330

Franjeva?ka teologija, Franjeva?ki Put 1. 615710

Franjeva?ki samostan Makarska, Franjeva?ki Put 1. 612259

Franjeva?ki samostan Zaostrog, O. Hr. Domolj. 36. 629048

Franjeva?ki samostan ivogo?e, Porat bb. 627082

Gradska knjinica, Don M. Pavlinovi?a 1. 612042

Gradska glazba Makarska, Trg Tina Ujevi?a 1. 612399

Gradski muzej Makarska, O. K. Tomislava 17. 612302

Gradski sportski centar, Franjeva?ki Put 2. 611177

HEP, Kotika bb. 611866

Hidrometeoroloki zavod, et. Dr. Fra J. Radi?a bb. 611088

Hrvatske ume, Kralja P. Kreimira IV. 36. 613888

Hrvatske telekomunikacije, Marka Maruli?a 5. 690690

HVIDR-a, Kalalarga 3. 615115

Imovinsko pravna sluba, 611777

Inspekcija zatite na radu, 613886

Inspekcijska sluba, 611777

Katastar, Jadranska 6. 612522

Kino, Obala Kralja Tomislava 8. 612280

Knjinica Gradac, Stjepana Radi?a 1. 697366

Komuinalno redarstvena sluba, 612085

Limena glazba Brela, Trg rtava Dom. Rata 1. 618770

Lova?ko drutvo, Dr. Mate Ujevi?a 2. 611748

Lu?ka kapetanija, Obala Kralja Tomislava 1a. 611977

Malakoloki muzej Makarska, Franjeva?ki Put 1. 611256

Mati?ni ured , Obala Kralja Tomislava 1. 616033

Medicinsko biokemijski laboratorij, Stjepana Ivi?evi?a 2. 611949

Ministarstvo obrane, Kralja P. Kreimira IV. 2. 615938

Mirovinsko osiguranje, Trg 4. Svibnja 533. 4. 611547

Op?inski Sud, Kralja P. Kreimira IV. 2. 615480

Op?insko dravno odvjetnitvo, K. P. Kreimira IV. 2. 612024

Osnovna glazbena kola, Don M. Pavlinovi?a 1. 611048

Osnovna kola Oca Petra Perice, Zelenka bb. 611740

Osnovna kola Stjepana Ivi?evi?a, Ante Star?evi?a 14. 613566

Osnovna kola Baka Voda, Podspiline 2. 620744

Osnovna kola Brela, Sv. Jurja 1. 618808

Osnovna kola Drvenik, Donja Vala bb. 628066

Osnovna kola Gradac, Biokovska 91. 697553

Osnovna kola Podgora, Prilaz Vida Mihoti?a 1. 625393

Osnovna kola Tu?epi, Kraj bb. 623150

Osnovna kola Gornja Brela, Cesta D. Rata bb. 729061

Osnovna kola Brist, Slakovac 9. 699404

Park prirode Biokovo, Trg Tina Ujevi?a 101. 616924

Planinarski dom Makarska, Dalmatinska 5. 616455

Policija, Kralja P. Kreimira IV. 4. 307739

Poljoprivredno savjetovalite, Marineta 15. 613023

Porezna uprava, Obala Kralja Tomislava 1. 612435

Pota Podaca, Prvog Svibnja bb. 699108

Pota Zaostrog, Fra A. K. Mioi?a 1. 629071

Pota ivogo?e, 627015

Pota Podgora, Branimirova Obala 81. 625041

Pota Tu?epi, Kraj 44. 623302

Pota Promajna, Promajna bb. 621443

Pota Makarska, Trg 4.Svibnja 533. 1. 616898

Pota Baka Voda, Obala Sv. Nikole 79. 620125

Pota Brela, Trg Alojzija Stepinca bb. 618443

Pota Dranice, Porat bb. 626440

Pota Drvenik, Donja Vala bb. 628226

Pota Gradac, Obala 10. 697632

Pota Igrane, 627954

Prekrajni Sud, Kralja P. Kreimira IV. 2. 612539

Prostorno ure?enje, 611151

Samostan sestara milosrdnica, P. Perice 4. 616922

Savez samostalnih sindikata, Trg Tina Ujevi?a 5. 612188

Srednja strukovna kola, Z.-Frankopanska bb. 610304

Srednja kola Fra A. K. Mioi?a, Z.-Frankopanska bb. 610304

kolske sestre franjevke, B. Voda, Fra A. K. Mioi?a 56. 620083

Tehni?ki pregled vozila, S. Ivi?evi?a bb. 617311

Torcida, Makarska, 615577

Trajektna luka Drvenik, 628100

Udruga roditelja djece sa smetnjama u razvoju, K. P. Kreimira IV. 9. 616660

Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca domovinskog rata, Kalalarga 3. 616959

Udruga roditelja hrvatskih branitelja poginulih u domovinskom ratu Makarskog primorja, Kalalarga 3. 616643

Udruga ujedinjenih hrvata svijeta, Kalalarga 3. 613751

Udruenje obrtnika, Potok 1. 612133

Uprava za prognanike, povratnike i izbjeglice, Dr. J. Dudana 3. 611860

Ured dravne uprave, Obala Kralja Tomislava 1. 611151

Ured za gospodarstvo, 612201

Ured za ugostiteljstvo i turizam, 612339

Veterinarska stanica, 611370

Vodovod, Obala Kralja Tomislava 16. 616022

ZAP, Stjepana Radi?a 2. 611999

Zavod za zapoljavanje, Trg Tina Ujevi?a 1. 611322

Zavod za javno zdravstvo, Stjepana Ivi?evi?a 2. 612095

Zdravstveno osiguranje, Trg 4.Svibnja 533. 4. 611422

upanijske ceste, Kotika bb. 610660

upni ured Kraljice Mira, A. Star?evi?a 108. 612465

upni ured Sv. Jeronima, Franjeva?ki Put 1. 612259

upni ured Sv. Marka Evan?eliste, Zagorska 2. 611365

upni ured, Bast bb. 621288

upni ured, B. Voda, Obala Sv. Nikole 73. 620353

upni ured Brela, Trg Don Ante Soljani?a 1. 618618

upni ured Gradac, Sv. Roka 1. 697588

upni ured Igrane i Dranice, ?uvalo 281. 627874

upni ured Brist, O. Hr. Domoljuba 36. 629255

upni ured Zaostrog, Obala Hrvat. Domoljuba 36. 629048

upni ured ivogo?e, 627082

upni ured Podgora, I. Metrovi?a 12. 625011

upni ured Tu?epi, Pod Gradac 1. 623251

upni ured Drvenik, 629100

HrvatskiEnglish (United Kingdom)DeutschP??????Svenska

Bioweather App

android
appstore2
bioprognoza

Pretraga Nekretnina