Brist

Isto?no od Podaca prema Gracu smjestio se uz samu obalu Brist sa 450 stanovnika. U Bristu moete prona?i irok izbor kvalitetnih ku?a za odmor i apartmana. Stanovnici se bave ribarstvom i poljoprivredom, obnavljau star i sade nove maslinike. Mjesto Brist spominje se prvi put 1571. godine, ali je znatno starije o ?emu svjedo?e brojni arheoloki nalazi.

U starom selu nalazi se crkva Sv.Margarite za koju se pretpostavlja da je podignuta u 15. stolje?u. U apsidi crkve nalaze se nadgrobne plo?e obitelji Ka?i?. U jednoj od kamenih ku?a u blizini crkve prema predaji se rodio Andrija Ka?i? Mioi?, jedan od najpoznatijih dalmatinskih pjesnika, autor pismarice 'Razgovor uodni naroda slovinskog'.

Brist je rodno mjesto jo nekoliko zna?ajnih li?nosti hrvatske kulture, me?u kojima posebno mjesto zauzima Mladen Vea, jedan od najzna?ajnijih ivu?ih hrvatskih slikara. Mladen Vea je ve?inu svojih radova sa motivima iz Brista poklonio samostanu u Zaostrogu, u ?ijem su stalnom postavu.

HrvatskiEnglish (United Kingdom)DeutschP??????Svenska

Bioweather App

android
appstore2
bioprognoza

Pretraga Nekretnina