Biokovo

Biokovo (pu?anstvo Zagore zove ga i Bijakova) planinski je masiv u Splitsko-dalmatinskoj upaniji, koji dijeli Jadran od Zagore. Protee se od prijevoja Dubci na zapadu do prijevoja Sarna? na istoku, te od prijevoja Turija iznad upe na sjeveru do makarskog poluotoka Osejava na jugu. U masiv Biokovo u irem smislu ubrajaju se i planine Rili? i Sutvid kao jedna cjelina, te Vrgorsko gorje s hrbatima ibenika, Mihovila i Matokita kao druga.

Biokovo se nalazi na podru?ju gradova Makarska i Vrgorac, te op?ina Brela, Baka Voda, Tu?epi, Podgora, Zagvozd, Zadvarje i estanovac. Sela u Zagori pod Biokovom smjetena su na 1100 m nadmorske visine.

Najvii vrh planine je Sveti Jure, visok 1762 metra, na kojem se nalazi TV odailja? i do kojeg vodi Biokovska cesta duga 23 km.

Podru?je planine Biokovo je proglaeno Parkom prirode 1981. godine. Republika Hrvatska je 1998. godine osnovala Javnu ustanovu Park prirode Biokovo, ?ija je djelatnost zatita, odravanje i promicanje Parka prirode Biokovo.

Glavni ulaz na planinu Biokovo, uz brojne etne staze, nalazi se na 6. kilometru dravne ceste Makarska Vrgorac (predio Stara), gdje po?inje Biokovska cesta, a ozna?en je znakovima obavijesti i sme?om signalizacijom.

Reljef

Biokovom dominiraju ponikve. Neke su izrazito duboke, ?ak i vie od 100 metara. Neke su uruene, dok se neke nastavljaju u duboke jame. Ovaj specifi?ni oblik povrinskog kra naziva se mreasti kr.

Sveti Jure

Sveti Jure je, sa svoja 1762 metra visine, najvii vrh Biokova i tre?i najvii planinski vrh Hrvatske, iza vrha Sinjal na Dinari (1831 m) te vrha Kamenica na planini Kamenici (1809 m). Do njega je mogu? pristup planinarskim stazama, kao i Biokovskom cestom, najviom hrvatskom prometnicom.

Sa Svetog Jure se prua fantasti?an pogled na Makarsko primorje, otoke i Zabiokovlje. Za vedrih dana mogu?e je vidjeti planinu Monte Gargano u Italiji, udaljenu 250 km. U ljetnoj je sezoni vrh atraktivna turisti?ka lokacija, na koju brojne turiste dovoze minibusevi.

S obzirom na nadmorsku visinu i ?injenicu da se nalazi na razme?i mediteranske i kontinentalne klime, na Svetom Juri je prosje?na godinja temperatura oko 4 C, a snijeg se zadrava ve?i dio godine; ovo je jedna od najhladnijih to?aka Hrvatske.

Na samom vrhu, na koji je pristup zabranjen, nalazi se radio-televizijski odailja?, koji je 1965. godine izgradila tadanja Televizija Zagreb. Za potrebe gradnje sagra?ena je i cesta, koja je asfaltirana 1978. godine. Cesta je izgra?ena radom i zalaganjem lokalnog stanovnitva.. Odailja? je visok 90 metara, a vrh odailja?a je najvia to?ka u Hrvatskoj, s visinom od 1850 metara.

Na Svetom Juri se nalazi istoimena crkvica, izgra?ena 1968. godine nedaleko od stare crkvice, sruene zbog gradnje odailja?a. Misno slavlje u crkvici odrava se zadnje subote u srpnju, kada ve?ina vjernika iz Primorja i Zagore dolazi do nje pjeice.

Pod vrhom je planinarski dom "Pod Svetim Jurom", u vlasnitvu Parka prirode Biokovo.

Geologija

Biokovo je dio planinskog masiva Dinarida i kao takvo ima smjer pruanja SZ-JI. Gra?u u niim dijelovima prema moru i na suprotnoj zagorskoj strani ?ine preteito eocenske flike naslage, dok su vii dijelovi oblikovani u mezozoijskim karbonatnim sedimentnim stijenama.

Biljni svijet

Biljni pokrov planine Biokovo izuzetno je zanimljiv i bogat. Vidljivo je mijeanje razli?itih flornih elemenata. Ovdje se mijeaju najstariji mediteranski, noviji borealni i srednjoeuropski florni elementi.

ivotinjski svijet

Na temelju dosadanjih istraivanja moe se zaklju?iti da je ivotinjski svijet Biokova osebujan i raznolik mada je na alost jo uvijek nedovoljno istraen. Na podru?ju Biokova zadrao se veliki broj endema i tercijarnih relikata zahvaljuju?i ?injenici da je smjeteno u dijelu Europe koji tijekom tercijara nije bio u ve?oj mjeri zahva?en oledbom.

Klima

Klima na Biokovu je rezultat geografske irine, njegovog geografskog poloaja u Dinarskim planinama, geolokog sastava, reljefa, nadmorske visine, ekspozicije izloenosti reljefa prema cirkulacijama zraka, vegetacijskog pokriva?a i drugih faktora koji imaju znatnog utjecaja na mikroklimtske osobine ove planine.

HrvatskiEnglish (United Kingdom)DeutschP??????Svenska

Bioweather App

android
appstore2
bioprognoza

Pretraga Nekretnina